15.10.2019. 17:59
0
Održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH: Za razvoj javnog prijevoza u Sarajevu 15 miliona eura
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

Akcioni plan je sveobuhvatni cjelodržavni planski dokument i sadrži 729 planiranih mjera za provedbu 115 prioriteta. Naime, u Analitičkom izvještaju Evropska komisija je odredila 115 prioriteta u okviru političkog i ekonomskog kriterija te 33 pregovaračka poglavlja, na kojima institucije u Bosni i Hercegovini trebaju ubrzano raditi, a što će Komisija procijeniti u narednom Paketu proširenja u proljeće 2020. godine.

U planiranju su sudjelovale 233 institucije sa svih nivoa vlasti.

Od 729 mjera, 331 će realizirati institucije BiH, od čega je 88 zajedničkih mjera, 204 mjere planirane su za nivo institucija Federacije BiH, od čega 93 zajedničke mjere, 205 mjera planirano je za nivo institucija Republike Srpske, od čega 86 zajedničkih mjera, 118 mjera planirano je od institucija Brčko distrikta BiH, od čega 61 zajednička mjera, 132 mjere planirane od institucija u kantonima, od čega 29 zajedničkih mjera.

Konstatirano je da je za 17 prioriteta potrebno definirati dodatne mjere, za šta su zadužene radne grupe za evropske integracije u sistemu koordinacije. 

ŠVICARSKA DONIRA  3,8 MILIONA EURA ZA  PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U BOSANSKOJ GRADIŠCI 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) u vezi s odobravanjem finansijskog doprinosa - donacije u maksimalnom iznosu 3,8 miliona eura za Projekt „Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Bosanskoj Gradišci“.

Cilj je osigurati prikupljanje, transport i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda grada Gradiška, na okolišno ispravan i higijenski zadovoljavajući način, što će unaprijediti život stanovništva i zaštititi okoliš, posebno rijeku Savu i nizvodno.

Prijedlog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH  u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora. 

ZA RAZVOJ JAVNOG PRIJEVOZA U SARAJEVU 15 MILIONA EURA 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (GrCF2 W2) za Projekt javnog prijevoza Sarajevo, vrijedan 15 miliona eura.

Riječ je o projektu nabavke novih električnih trolejbusa i rezervnih dijelova u cilju poboljšanja razvoja infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu, što će povećati kapacitet i efikasnost usluga javnog prijevoza za stanovništvo i zaštititi okoliš. Očekuje se da će Projekt biti završen do 31. decembra 2021.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući dvije godine grejs perioda.

Prijedlog ugovora s osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora 

SLIJEPIM I SLABOVIDNIM OLAKŠATI PRISTUP KNJIGAMA   

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Prijedsjedništvu BiH Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine WIPO ugovoru iz Marakeša za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i osobama koje se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampanim materijalima s Inicijativom Instituta za intelektualno vlasništvo za pokretanje postupka za ratificiranje ovog ugovora. 

Na ovaj način osigurava se veća dostupnost objavljenih djela u formatima prilagođenim potrebama slijepih, slabovidnih i drugih osoba koje imaju te potrebe te se podstiče prekogranična saradnja i razmjena štampanih materijala u ovoj oblasti.

Marakeški ugovor je usvojen 27. juna 2013. i dio je međunarodnih ugovora o autorskim pravima kojima upravlja Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO). Ima jasnu humanitarnu i društvenu dimenziju razvoja, a njegov glavni cilj je stvoriti skup obaveznih ograničenja i izuzetaka u korist slijepih, slabovidnih i osoba s drugim poteškoćama zbog kojih se ne mogu služiti štampanim materijalima. 

VMBiH: POLITIKA NULTE TOLERANCIJE PREMA DJELIMA SEKSUALNOG I UZNEMIRAVANJA NA OSNOVU SPOLA 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je  Informaciju o mehanizmima za efikasnu prevenciju i zaštitu od uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama Bosne i Hercegovine, sa Vodičem za poduzimanje efikasnih mjera za sprečavanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ministarstva i samostalne upravne organizacije će do kraja 2020. godine poduzeti efikasne mjere za sprečavanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu u institucijama BiH te će usvojiti i objaviti odluku o politici nulte tolerancije prema djelima seksualnog i uznemiravanja na osnovu spola.

Do kraja 2020. rukovodioci bh. institucija trebaju imenovati savjetnike/savjetnice za prevenciju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.

Agencija za državnu službu nastavit će provoditi obuke u ovoj oblasti za državne službenike/službenice u institucijama BiH.  

Agencija za ravnopravnost spolova do kraja 2021. godine dostavit će Vijeću ministara BiH izvještaj o provođenju ovih aktivnosti. 

UTVRĐENE ODLUKE O RATIFIKACIJI 

Vijeće ministara je utvrdilo pojedinačne prijedloge odluka o ratifikacijama, i to: Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje  Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2015 – 2017 za 2017. godinu između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore; Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom prometu između i izvan njihovih teritorija; Prijedlog odluke o ratifikaciji Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije; Prijedlog odluke o ratifikaciji Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provedbi „Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014 – 2020.“               

Zadužuje se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da prijedloge odluka dostavi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, radi donošenja.  

PRIJEM KADETA U SIPA-u 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine u 2019. godini.

Planom je predviđeno zapošljavanje osam kadeta u Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA), kao upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva sigurnosti.    

PLAN OBUKE I VJEŽBI PRIPADNIKA I JEDINICA ORUŽANIH SNAGA BiH 

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Informaciju o Planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2020. godinu, koju će Ministarstvo odbrane dostaviti Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Plan sadrži obuke i vježbe na kojima će učestvovati pripadnici Oružanih snaga BiH na osnovu postojećih programa saradnje s NATO-om, multilateralnih planova u okviru regionalnih inicijativa, kao i planova bilateralne saradnje te potpisanih sporazuma i memoranduma o saradnji u oblasti odbrane. 

UNAPRIJEĐENA  SARADNJA SA ISELJENIŠTVOM U PROŠLOJ GODINI 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o provedbi Politike o saradnji sa iseljeništvom za 2018. godinu i podržalo zaključke kojima se jača daljnja saradnja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova zaduženo je, između ostalog, da uspostavi međuresorno koordinaciono tijelo za saradnju sa iseljeništvom.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženo je da uime Vijeće ministara BiH pozove institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da pruže podršku i saradnju ovom ministarstvu na implementaciji dokumenta Politike o saradnji sa iseljeništvom.

Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da pripremi informaciju o značaju povezivanja mladih u iseljeništvu s Bosnom i Hercegovinom, kao i da pripremi informaciju i upozna Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o organiziranosti iseljeništva, kao i o aktivnostima organizacija / udruženja u iseljeništvu.

U izvještaju je naglašeno da su nastavljene aktivnosti za provođenje ciljeva Politike o saradnji sa iseljeništvom, usvojene u aprilu 2017. godine, koji se odnose na razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta u ovoj oblasti, pružanje podrške iseljeništvu i unapređenje saradnje, te stvaranje uvjeta za veći doprinos iseljeništva razvoju BiH.

U prošloj godini je, između ostalog, uspostavljen Portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje djece u iseljeništvu i  pušten u rad interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine www.dijaspora.mhrr.gov.ba te je održana konferencija dijaspore u Sarajevu. Istovremeno je završeno istraživanje “Mapiranje dijaspore iz BiH” koje pruža uvid u demografsko, sociološko i ekonomsko stanje iseljeništva u 10 država u kojim je provedeno ovo istraživanje.

Nastavljena je i provedba projekta “Dijaspora za razvoj” koji na lokalnom nivou treba osnažiti kapacitete za pružanje kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje s dijasporom i njeno uključivanje u razvojne planove. 

USVOJENI IZVJEŠTAJI 

Vijeće ministara BiH usvojilo je pojedinačne izvještaje o radu za 2018. godinu, i to:  Ministarstva vanjskih poslova, Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Na prijedlog Ministarstva sigurnosti usvojen je Izvještaj o radu predstavnika Bosne i Hercegovine imenovanih u sastav Mješovite komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za međunarodni promet i Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o graničnim prijelazima za pogranični promet za period od 16. 10. 2018. do 16. 4. 2019. godine.                     

SAGLASNOST NA PRAVILNIK „DRŽAVNOG ZATVORA“ 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, dalo je saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Usvajanjem ovog pravilnika stvaraju se svi uvjeti za stavljanje Zavoda u funkciju.     

KVALITETNIJE OBRAZOVANJE ZA SVE U BiH 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojilo je Preporuke za inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini u cilju daljnjeg razvoja obrazovnih politika i unapređenja stanja u ovoj oblasti.

Preporuke se odnose na povećanje kapaciteta škola za stvaranje inkluzivnog okruženja, unapređenje nastavničkih kompetencija, razvoj sistema podrške inkluzivnom obrazovanju te monitoring i evaluaciju inkluzivnog obrazovanja, redefiniranje upisne politike posebno u srednjim školama, kao i formalizaciju međusektorske i međuinstitucionalne saradnje u ovoj oblasti.           

Ministarstvo civilnih poslova će nadležnim obrazovnim vlastima i agencijama za obrazovanje u Bosni i Hercegovini učiniti dostupnim Preporuke za inkluzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovini na daljnje postupanje, kako bi aktivnosti predviđene dokumentom uvrstili u svoje godišnje programe rada.       

Vijeće ministara BiH ukazuje na potrebu da nadležne obrazovne vlasti i agencije za obrazovanje u Bosni i Hercegovini osiguraju neophodne ljudske i druge resurse za provođenje aktivnosti predviđenih Preporukama za inkluzivno obrazovanje u BiH, a sve u cilju unapređenja inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u skladu s preporukama Pododbora za inovacije, infomaciono društvo i socijalnu politiku i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine.          

 KONSTITUENCE GUVERNERA SVJETSKE BANKE/MMF-a U BiH U JUNU 2020. 

Vijeće ministara prihvatilo je održavanje Konstituence guvernera Svjetske banke/MMF-a u Bosni i Hercegovini u junu 2020. godine, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. 

 

 

 (FENA / Lejla Trle) 

 

 
0
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala source.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal source.ba zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara source.ba nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
 

Impressum
T:
M:
Marketing
T:
M:
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Android aplikacija
Social

Copyright ©2009 - 2015, Source d.o.o.